تغيير مكان دفتر شركت زر نيك فر

بدين وسيله به آگاهي مي رساند كه نشاني دفتر شركت زرنيك فر به شرح زير تغيير يافته است:

تهران، خيابان شهيد مطهري، روبروي خيابان تركمنستان، نبش كوچه پروشات، ساختمان پروشات، واحد 18، كد پستي: 1567717744
تلفن/فاكس: 88461430 - 88461410 - 86011653 (021)
۳ مهر ۱۳۹۱ ۱۴:۵۷
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت زرنیک فر توان می باشد.